Regulamin świadczenia usług serwisowych

Usługi pogwarancyjnego serwisu drukarek 3D są prowadzone przez firmę:

GREENFILL3D Sp. z o.o.
90-552 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 36B
NIP: 727 285 10 52
REGON: 389322819
KRS: 0000909329

 1. Aby zrealizować usługę serwisu drukarki 3D, Klient musi przesłać zgłoszenie serwisowe albo drogą mailową na adres info@greenfill3d.com albo za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 2. GREENFILL3D nie realizuje usług serwisu gwarancyjnego drukarek 3D. Jeżeli Klient chce zlecić usługę modyfikacji drukarki 3D, która jest wciąż objęta gwarancją, musi oświadczyć że akceptuje fakt, że wdrożenie zleconych GREENFILL3D zmian i modyfikacji może oznaczać utratę ważnej gwarancji serwisowanej drukarki 3D.
 3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, GREENFILL3D przygotowuje wstępną wycenę usługi, z zastrzeżeniem, że finalna kwota usługi może wzrosnąć w przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub usterek, które nie zostały opisane w oryginalnym zgłoszeniu lub braku dostępności ofertowanych części zamiennych i konieczności ich zamiany innymi, droższymi odpowiednikami. GREENFILL3D oświadcza, że zobowiązuje się do bieżącego informowania Klienta o ewentualnym wzroście kosztów usługi serwisu i będzie kontynuować naprawę tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody Klienta aby je przeprowadzić w wyższej kwocie niż zaprezentowana w ofercie. Cena części zamiennych jest określana na podstawie bieżących cen sprzedaży. GREENFILL3D dopuszcza możliwość instalacji części zamiennych dostarczonych przez Klienta, pod warunkiem że ich jakość nie będzie wiązała się z uszkodzeniem drukarki 3D lub pogorszeniem jej funkcjonalności.
 4. GREENFILL3D nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie prowadzonych prac serwisowych, które nie zostały zgłoszone i opisane przez Klienta w zgłoszeniu serwisowym.
 5. GREENFILL3D wysyła wstępną wycenę usługi w formie oferty drogą elektroniczną. Klient akceptuje ją zwrotnie również drogą elektroniczną lub poprzez podpisanie jej osobiście w siedzibie GREENFILL3D podczas zdawania drukarki 3D na serwis.
 6. Przekazując drukarkę 3D na serwis do GREENFILL3D, Klient oświadcza, że posiada pełnię praw własności do drukarki 3D lub reprezentuje Organizację, która jest jej wyłącznym właścicielem. W przypadku złożenia przez Klienta nieprawdziwego oświadczenia o prawach własności do drukarki 3D, GREENFILL3D nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób lub podmiotów trzecich do przeprowadzonych prac serwisowych – w takim przypadku pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób lub podmiotów trzecich ponosi Klient zlecający GREENFILL3D wykonanie prac serwisowych.
 7. W treści oferty znajdują się informacje o regulaminie świadczenia usług serwisowych oraz oświadczenia Klienta dotyczące jego praw własności do serwisowanej drukarki 3D i ewentualnej utracie ważnej gwarancji w przypadku zlecenia usług modyfikacji drukarki 3D – mechniczno-konstrukcyjnej, elektronicznej lub firmware. Oświadczenia są zawarte na dokumencie ofertowym. Akceptacja oferty jest równoznaczna z akceptacją wszystkich zawartych w niej informacji i oświadczeń.
 8. Drukarka 3D musi zostać dostarczona do siedziby GREENFILL3D osobiście lub przy pomocy firmy kurierskiej. Koszt wysyłki ponosi Klient.
 9. Drukarka 3D wysłana na serwis powinna być ubezpieczona na kwotę równą wartości przewożonej drukarki 3D. W przypadku gdy wartość sprzętu jest wyższa od ceny rynkowej Klient powinien powiadomić o tym firmę kurierską i GREENFILL3D. Jeżeli Klient nie ubezpieczy drukarki 3D wysyłając ją przy pomocy firmy kurierskiej, akceptuje własną odpowiedzialność za wszystkie szkody jakie zostaną poniesione w transporcie do GREENFILL3D.
 10. Za szkody powstałe w transporcie drukarki 3D do GREENFILL3D odpowiada Klient bez względu na to czy dostarczył ją osobiście czy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Drukarka 3D powinna zostać należycie zabezpieczona do transportu. W przypadku dostarczenia drukarki 3D przez firmę kurierską i stwierdzenia przez GREENFILL3D jej uszkodzenia w transporcie, GREENFILL3D zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną, wraz z przesłaniem zdjęć dokumentujących ewentualne uszkodzenia. Prace serwisowe nie będą prowadzone do czasu wyjaśnienia kwestii szkód jakie drukarka 3D odniosła w trakcie transportu.
 11. W przypadku otrzymania drukarki 3D w wadliwym opakowaniu, uniemożliwiającym jej odesłanie do Klienta w bezpieczny sposób, GREENFILL3D obciąży Klienta dodatkowym kosztem nowego opakowania w wysokości 50,00 PLN netto (61,50 PLN brutto) lub zwróci się do Klienta o dosłanie nowego, bezpiecznego opakowania. Drukarka 3D nie zostanie wysłana do Klienta dopóki nie zostanie zapewnione jej bezpieczne zapakowanie, chyba że Klient pisemnie zwolni GREENFILL3D od odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione podczas wysyłki drukarki 3D do Klienta.
 12. Koszt wysyłki drukarki 3D do Klienta ponosi GREENFILL3D. Opłata za usługę transportową zostanie wyszczególniona w ofercie jako oddzielna pozycja. Jeżeli GREENFILL3D zwolni Klienta z kosztów transportu, taka informacja musi pojawić się w ofercie.
 13. Drukarka 3D zostanie wydana Klientowi tylko i wyłącznie po wcześniejszej opłacie wszystkich kosztów serwisu i ewentualnego transportu, chyba że GREENFILL3D zgodzi się na wystawienie faktury VAT Klientowi z odroczonym terminem płatności, ale nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych.
 14. Po otrzymaniu przez Klienta drukarki 3D dostarczonej przez firmę kurierską i podejrzenia uszkodzenia opakowania lub uszkodzenia samej drukarki 3D w czasie transportu, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania i jego zawartości w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia drukarki 3D w transporcie Klient powinien wspólnie z kurierem sporządzić stosowny protokół. Jeżeli uszkodzenie drukarki 3D zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: nr listu przewozowego, datę doręczenia, opis uszkodzenia z dokumentacją zdjęciową oraz oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, potwierdzone dokumentem zakupu drukarki 3D.
 15. W przypadku odbioru osobistego drukarki 3D przez Klienta z siedziby GREENFILL3D, przed jej wydaniem Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru.
 16. Czas akcji serwisowej jest uzależniony od dostępności części zamiennych.
 17. Maksymalny czas prowadzenia usługi serwisowej wynosi 30 dni roboczych. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od GREENFILL3D w rodzaju przedłużającego się braku dostępności części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych, Klient zostanie o tym poinformowany pisemnie drogą elektroniczną.
 18. W przypadku przekroczenia terminu określonego w punkcie 17 i niemożności przeprowadzenia zleconych prac serwisowych z uwagi na przedłużający się brak dostępności części zamiennych, GREENFILL3D i Klient dopuszczają możliwość zakończenia prowadzenia dalszych prac serwisowych i oddanie Klientowi drukarki 3D w takiej formie, aby była ona funkcjonalna. GREENFILL3D pomniejszy koszt usługi serwisowej o prace jakich nie było w stanie wykonać, a Klient oświadcza, że nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń do niewykonania usługi serwisu drukarki 3D, których GREENFILL3D nie było w stanie przeprowadzić z uwagi na brak dostępności części zamiennych.
 19. Po zakończeniu prac serwisowych GREENFILL3D poinformuje o tym fakcie Klienta pisemnie drogą elektroniczną. Po upływie 15 dni roboczych od momentu przesłania zawiadomienia Klienta o zakończeniu prac serwisowych i nie odebraniu przez niego w tym terminie drukarki 3D, GREENFILL3D będzie naliczać opłatę za depozyt w wysokości 10,00 PLN netto (12,30 PLN brutto) za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana przez kolejnych 60 dni kalendarzowych, a po ich upływie drukarka 3D ulegnie przepadkowi i zostanie uznana jako porzucona przez właściciela w rozumieniu artykułu 180 Kodeksu Cywilnego i na podstawie artykułu 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
 20. Klient otrzymuje od GREENFILL3D trzymiesięczną gwarancję na części zamienne i prace modyfikacyjne jakie przeprowadziło w ramach serwisu drukarki 3D. Czas trwania gwarancji jest naliczany od dnia odbioru drukarki 3D przez Klienta lub daty jej wysłania przy pomocy firmy kurierskiej.
 21. GREENFILL3D nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za uszkodzenia drukarki 3D lub jej komponentów, które nie są bezpośrednio powiązane z czynnościami serwisowymi. Np. wymiana głowicy drukującej nie wpływa na uszkodzenia np. silników krokowych poruszających stołem roboczym i tym podobne. GREENFILL3D nie ponosi również odpowiedzialności gwarancyjnej za uszkodzenia drukarki 3D wywołanych przez Klienta, a w szczególności: uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania drukarki 3D, samodzielnej instalacji lub modyfikacji firmware oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego.
 22. GREENFILL3D rekomenduje aby Klient dostarczając drukarkę 3D na serwis nie pozostawiał w niej karty SD lub pendrive z plikami produkcyjnymi, które stanowią czyjąś zastrzeżoną własność intelektualną (również Klienta), lub utrata których wiązałaby się poniesieniem przez Klienta trwałych szkód materialnych lub niematerialnych. W przypadku otrzymania drukarki 3D z kartą SD lub pendrive, na których będą zapisane pliki produkcyjne Klienta, GREENFILL3D poinformuje go o tym fakcie i poprosi o informację zwrotną co do kwestii ich ważności i przydatności oraz instrukcję co ma z nimi zrobić. Co do zasady GREENFILL3D nie ingeruje w dostarczone wraz z drukarką 3D pliki produkcyjne, jednakże przestrzega swoich Klientów przed ich nieświadomym lub przypadkowym rozpowszechnianiem.
Scroll to Top